Insändare

I BLT kan man läsa:

Svart dag för demokratin
När Högstadiet i Hoby läggs ner

BLT 2008-12-17

Störst är besvikelsen över att de styrande i Ronneby kommun förfuskade hela faktaunderlaget för att få igenom ett beslut i ”rätt” riktning. Att partipiskorna samtidigt ven och tvingade vissa kommunfullmäktigeledamöter att stanna hemma gör inte saken bättre. Tungt vilar i dag ansvaret på sossarna, kommunisterna och den ”liberala” familjefirman Thorell.

Läs hela artikeln på www.blt.se

————————

I BLT kan man läsa följande:

Enighet måste vara bredare kring stora beslut

Insändare 2008-12-17

Apropå skolbeslutet och politikernas agerande i Ronneby samt funderingar inför framtiden.

I måndags kväll röstade kommunfullmäktige i Ronneby för en nedläggning av även Bräkne-Hobys högstadium.
Med två ”nerbäddade” socialdemokrater och en kristdemokrat som la sig, gick s+v+fp:s förslag igenom med lika röstsiffror och ordförandens utslagsröst. Man kan då fråga sig om det verkligen finns mandat att genomföra så omvälvande beslut?

Läs hela insändaren på www.blt.se

Var finns trovärdigheten hos kd, Ulla?

Insändare 2008-12-10 Publicerad i BLT

Öppet brev till kristdemokraterna i Ronneby kommun från Thomas Håkansson (c)

Vilken åsikt har egentligen kristdemokraterna vad gäller skolfrågorna i kommunen?
Vid kommunstyrelsen (sammanträdet den 27 november) röstade Ulla Svensson med s, fp och v för en avveckling av landsbygdsskolorna, trots att hon dessförinnan sagt sig vara emot förslaget.

Läs hela insändaren här: BLT.se

————

Är centralorten alltid mest central?

Publicerad: 9 december 2008, i Svenska Dagbladet

Runt om i landet planerar kommuner för anpassning av skolans verksamhet när de stora barnkullarna går ut.

Är det självklart de mindre skolorna, utanför centrum som ska bort?

Vad blir konsekvenserna för landsbygden?

Vill alla bo i centralorten?

Ska kommunalt utbud i första hand finnas i centralorten?

Dagens samhälle ger ökade möjligheter att bo där man önskar. När de stora bruken inte dominerar och när kommunikationer inte tvingar någon att bo nära arbetsplatsen, tappar centrum en stor del av sin funktion och företrädesrätt.

I Ronneby kommun pågår en het debatt om skolorna. Kommunen vill lägga ner landsbygdsskolor. Trots att det är i centrum som eleverna minskar. Förslaget har mötts av en intensiv debatt om vad som är bäst för kommunen. Stad mot Land.

Vad är då bäst? Förr, när jobben fanns på bruket i centrum, ville man bo nära arbetet. Bil var inte så vanligt. Lönen var bättre i stan, så att flytta var positivt. Idag är det annorlunda. De stora företagen dominerar inte mer, jobben finns på många ställen. Ibland långt från hemmet. Att arbeta på samma plats hela livet är mindre vanligt. Man har därmed inte behov av att bo i centralorten – bredvid bruket. Bra kommunikationer är viktigt i en föränderlig värld. En vacker och barnvänlig miljö är ett starkt argument. Mao, det kan finnas bättre utvecklingspotential i andra orter än centrum. Då faller argumentet att först erbjuda kommunal service i centrum. Att ha en bra service där man kan locka till sig nya invånare blir viktigare. Att satsa i de orter som har ett aktivt företagande eller engagerade invånare, ger bättre utvecklig i kommunen.

Jag blir oroad över det tänkande som finns i många kommuner, att centrum alltid går först och bor man på landet får man avstå. Det är oerhört viktigt att politiker är uppmärksamma på samhällsförändringar så att de kan använda den kommunala styrningen – inte för att hejda en utveckling – utan för att underlätta kommunens anpassning. Att lyssna till folket kan vara inspirerande.

————-

Landsbygden behöver de mindre skolorna

7 dec 2008

Nils Ingmar Thorell har fått kommentera skillnad i lärartäthet skola mot skola, fastän att vi vet att mindre skolor har en högre lärartäthet med mindre klasser jämfört med de stora centrala skolorna med stora klasser (fler elever/lärare). Kommentaren innehåller en siffra om 35 procent vid jämförelse mellan Hobyskolan och någon annan skola. Jag gör antagandet att det handlar om 7–9-skolorna.

Jag har jämfört tillgängligt underlag;
Dels ett underlag som finns på svt.se och som åskådliggör antal lärare/100 elever den 2 februari 2008 i Sverige, där jag då hämtat de siffror som gäller Ronneby kommun.

Dels underlag från fog-nämnden i augusti 2008 som då egentligen är en prognos för höstterminen dels underlag från lokalutredning som visar prognos på antal elever i respektive skola 2012/2013. I det underlaget har jag inlemmat de siffror som använts i den ekonomiska utredningen som utrett förslag A, B och C.
Här finns då två intressanta ”upptäckter”;
De 35 procent som Thorell använder sig av måste härröra från prognosen 2012/2013 eftersom dagens skillnad beräknat på underlag från augusti 2008 ger 30 procent vid jämförelse mellan Hoby 7–9 och Kallinge 7–9 respektive 28 procent vid jämförelse med Snäck.

Använder vi oss av siffror för 2012/2013 enligt förslag A (oförändrad skolorganisation) blir jämförande siffrorna 27 respektive 32 procent.
Nils Ingmar Thorell skarvar alltså lite med siffrorna för att öka förståelsen varför omorganisationen måste genomföras. ”Se så orättvist fog-nämnden har fördelat resurserna. Det åtgärdar vi genom att lägga ned några skolor”.
Den andra upptäckten är elevantalet i de tre F–9-spåren som vi argumenterar för och som vi anser skall utvecklas i stället för att som nu slås sönder. Elevantalen inom respektive spår minskar lite olika;
Inom Hobyspåret minskar elevantalet från 459 elever (2008) till 412 (2012/2013).
För Kallingespåret gäller från 970 elever (2008) till 898 (2012/2013).

F-9 centrala uppvisar följande prognos (med oförändrad skolorganisation) 1106 elever (2008) till 1089 (2012/2013).
Det är alltså en marginell skillnad i elevantal i F–9 centrala under de kommande fem åren. Det innebär att när år 7–9 från Hobyskolan tillförs F–9 centrala kommer det kort efter 2012/2013 vara ”knöfullt” på Snäck.
Enligt prognoserna ökar elevantalet på Espedalsskolan från 130 elever till 180. Om planerna för Droppemålaområdet faller väl ut, med inflyttning de närmaste fem åren, lär Saxemara och Skogs öka i elevantal också.
Alla dessa elever kommer att hamna på Snäck.

Slutsatsen är att, som vi vet men som den styrande konstellationen inte ser: Någon gång från 2012 till 2015 måste Snäck byggas ut alternativt elever flyttas över till Kallinge och vi har två stora 7–9-skolor med allt vad det kan innebära.
Skulle vi till äventyrs roa oss med att jämföra de tre F–9-spåren vad avser lärartäthet är reultatet följande;

  • F–9 Hoby 9,9
  • F–9 Kallinge 8,7
  • F–9 centrala 7,6

En skillnad på 23 procent och inga 35 procent som Nils Ingmar Thorell gör gällande.
Ja, det är skillnad. Hade där funnits en politisk vilja att stärka och utveckla Ronneby kommun skulle den skillnaden sannolikt varit acceptabel.
Mest intressant tycker jag personligen är elevantalet i resp F–9-spår som faktiskt visar att F–9 centrala är fortsatt starkt under överskådlig framtid.

Med de anpassningar Ronneby kommun behöver göra, eftersom elevantalet går från 3300 till cirka 2500 elever, skulle det frigöras resurser så att det faktiskt skulle gå att öka lärartätheten i F–9 centrala. Dock går det att anpassa verksamheten utan att förändra skolorganisationen.
Ronneby kommun behöver en stark landsbygd och landsbygden behöver de mindre skolorna.

Hans Sjöberg
Järnavik

Genmäle med anledning av artikel ”Länets bästa kommunala skola på väg att stängas” (BLT den 2 december).

Pinsamt är bara förnamnet

Publicerad 2008-12-05 i BLT

Varje sunt tänkande person måste inse att flytten av Hobys högstadium varit förutbestämd sedan allra första början, oavsett vilka motargument som lagts fram i debatten.
Socialdemokraternas, folkpartiets och vänsterns argument för nedläggning har skiftat lika ofta som kameleonten byter färg, det senaste halvåret, allt eftersom de gamla argumenten punkterats.

Nu måste väl ändå botten vara nådd i denna kommunala ankdamm och såpopera rörande Ronnebys framtida skolorganisation?
Att som ordförande i Ronnebys fog-nämnd och kommunfullmäktige gå ut och misskreditera en skola så hårt som Nils Ingmar Thorell gjort den senaste tiden borde vara straffbart.
Vilken annan kommun som helst hade varit stolt över att ha en skola som utses till Blekinges bästa vad gäller gymnasiebehörighet, men inte Ronneby kommun.

Vi är mycket väl medvetna om att sådan här statistik ska läsas och tolkas med speciella glas­ögon, vilket vi också gjort och påpekat tidigare.
Nils Ingmar Thorell (NIT) har dock i andra sammanhang när statistiken påvisat andra resultat, som styrkt hans intentioner med vår skola, högljutt använt sig av den som argument för nedläggning av Hoby 7–9.
Nu när Hobyskolan framställs som bäst i länet bortförklaras detta av högsta styrande.
Hur illa rimmar inte detta?
Pinsamt är bara förnamnet.

Varje sunt tänkande person måste väl ändå nu inse att flytten av Hobys högstadium varit förutbestämd sedan allra första början, oavsett vilka motargument som lagts fram i debatten.
Socialdemokraternas, folkpartiets och vänsterns argument för vår nedläggning har skiftat lika ofta som kameleonten byter färg, det senaste halvåret, allt eftersom de gamla argumenten punkterats.

När det gäller lärartätheten är det, som tidigare konstaterats, så att en liten skola med automatik får en högre lärartäthet på grund av att man måste ha en viss grundorganisation för att kunna driva verksamheten över huvud taget.
Detta visste de beslutsfattande med säkerhet när 7–9 i Bräkne-Hoby startade. Då ser det illa ut att nu med förvåning konstatera det man redan visste.

Att NIT alltid drar till lite extra med sina siffror gör inte vår sak bättre. Skillnaden i lärartäthet mellan kommunens högstadier ligger i realiteten någonstans mellan 15 och 20 procent, inte 35 som NIT anger i BLT.
Hobyskolan må inte vara den bästa av skolor, men vår verksamhet fungerar alldeles utmärkt, enligt all tillgänglig statistik från Skolverket.
Vi är stolta över vår skola och dess elever och känner oss därför kränkta av NIT:s pinsamma bortförklaringar och nedvärderingar av vår verksamhet.
Våra elever är engagerade och duktiga, men den senaste tidens turbulens har tagit hårt på dem och deras familjer.

Ingen politiker har dock bemödat sig med att fråga hur våra 170 elever upplever den här processen och vad de vill.
Det är trots allt deras framtida vardag de närmsta åren det hela handlar om.
Vi är övertygade om att deras klumpar i magen är betydligt större än NIT:s och vissa andra politikers som beklagat sig i media och talarstolar på sistone.

Inför den slutliga omröstningen i kommunfullmäktige om Hobyskolans framtid den 15 december vill vi bara påminna om att det nu är dags för alla förtroendevalda att bekänna färg.
Alltför många gånger i historien har människor passivt gömt sig bakom ideologiska skrifter och därmed medverkat till gärningar och beslut som fått katastrofala följder i efterhand. Det må gälla religiösa som politiska böcker eller stadgar.

Varje människa är ansvarig för sitt eget beslut i varje valsituation.
Man kan aldrig avskriva sig eller delegera sitt eget tänkande eller intellekt till förmån för ett i förväg uppgjort beslut, grundat på en nedtecknad ideologi. Det gör man bara i diktaturländer, inte i den demokratiska världen.
Tänk på det den 15 december.

Vi avslutar med ett tänkvärt citat:
”Politik är ett arbete som kräver speciellt rena människor, därför att det är speciellt lätt att smutsa ned sig moraliskt. Det är så lätt att en mindre vaken ande överhuvudtaget inte behöver märka det”. Vaclav Havel

25 bekymrade Hobylärare
(med stora klumpar i magen)

——————————

Politikers agerande i skolfrågorna oroar

Debatt 2008-12-05 i BLT

Nedläggningshoten som vilar över alla landsbygdsskolor får en att fundera och förundras.
När jag gick i skolan fick jag lära mig att demokrati är ett system som ger alla människor i valmyndig ålder en medbestämmanderätt.
Motsatsen heter diktatur.

I Sverige har vi representativ demokrati och det är bara en liten aning bättre än ren diktatur.
I Sverige är majoriteten av befolkningen öppet missnöjda med de flesta politiska beslut.
Skolfrågan är ett bra exempel. Tidningarna fylls med insändare med argument mot nedläggning av de små skolorna.
Ingen annan än de folkvalda argumenterar för nedläggning.

Läs hela insändaren på www.blt.se

——————————

Är det något fel på Ronneby?

Publicerad 2008-11-27

Ronnebys dåliga utveckling de senaste 20 åren innebär att kommunen går miste om cirka 45 miljoner årligen i skatteintäkter, skriver PeLe63KNa och fortsätter: ”Samtidigt som man har ett projekt för landsbygdsutveckling, Hjärtats fröjd, tänker man lägga ner högstadiet i Bräkne-Hoby…Vi vet att skolan är viktig för att få unga människor att bosätta sig på landsbygden så nu lägger vi ner högstadiet i Bräkne-Hoby. Svårt att hänga med???”

Läs hela insändaren på www.sydostran.se

——————————-

Vad pågår efter Manifestationen den 4 oktober?

2008-11-21

Med denna insändare följs manifestationen den 4:e oktober upp, då väldigt många stod på Ronneby torg och representerade sig själv och människor i sin omgivning. Anser våra folkvalda att dessa röster är värda att lyssna till eller väljer ni att bortse från deras engagemang för allas våra liv och allas vår bygds framtid?

Sedan arbetet med att bestrida skolnedläggningen påbörjades i våras har den styrande konstellationen med tiden gått från besparingskrav till uppgörelse om skolreform. Uppgörelsen sker mellan tre partier och dess gruppledare och dessa driver nu igenom, genom nedläggning, avveckling och flytt av verksamhet, sin idé om kraftsamling av resurser vad som än sker ute bland invånarna i kommunen.

Kurs i demokrati
Just nu finns det all möjlighet för ungdomarna i kommunen att lära sig allt om demokrati. Men vad har de egentligen lärt sig? Att det inte finns någon anledning att engagera sig i frågor eftersom politik är något som görs upp mellan en handfull politiker? Och hur man än argumenterar eller påvisar fakta så kommer det aldrig att ha någon betydelse för det samhälle man lever i och vill påverka?

Medborgare har yttrandefrihet, även mellan valen. Mötes- och demonstrationsfriheten är därför skyddad i grundlagen (2 kap. 1 § i regeringsformen). Demonstrationsfriheten finns för att medborgarna ska kunna opponera sig när de folkvalda tänker ta beslut som medborgarna menar är ogrundade. Men om politikerna inte lyssnar till manifestationer finns grundlagen enbart som spel för gallerierna. Då missbrukas demokratin på ett sätt som för tankarna till något som för andra länder skulle kallas diktatur.

”Det blir besvärligt när folk vill vara med och bestämma”
Vårt kommunalråd har vid flera möten påpekat att han är förtroendevald och detta ger kommunalrådet mandat, i likhet med våra övriga folkvalda, att företräda Ronneby kommuns innevånare och att fatta beslut. Emellanåt har det uppfattats som ett ifrågasättande av vårt engagemang och vårt mandat att företräda bygden. FoG-nämndens ordförande har vid föräldramöte i Hallabro tydligt uttryckt att det ”blir besvärligt när folk vill vara med och bestämma”. Är det förvånande att kommuninvånare vill vara med och bestämma om sina liv?!

Dessa våra folkvalda menar tydligen att vi som invånare gör vårt val vid kommunalvalet vart fjärde år, däremellan skall vi icke göra oss besvär. Men nu är det faktiskt så att nedläggningen av landsbygdsskolor inte var en valfråga i Ronneby kommun. Tvärtom var samtliga partier överens om att inga skolor skulle läggas ner. Skolfrågan var inte en fråga man gick till valurnorna med. Skolnedläggning och ombrytning av skolverksamheten innebär en kovändning mitt under mandatperioden och väljarna kommer naturligtvis att reagera. Detta är precis vad som har skett. Förutom allt det arbete som lagts ned i föräldraföreningar och bygdeföreningar tog sig ca 1200 kommuninvånare till Ronneby torg lördagen den 4:e oktober.

En manifestation med vanliga medborgare
Till manifestationen på torget kom vanliga människor, inga proffstyckare. Det var personer som brukar ägna lördagen åt att städa, handla, tvätta, träna, spela fotboll, mocka i stallet, ge sig ut i skogen eller förvärvsarbeta. De lade sina vanliga aktiviteter åt sidan, bytte arbetspass med kollegor för att uttrycka sin åsikt. De tog ställning i frågan. Till manifestationen anslöt sig även Ronnebybor. För dem är fungerande skolor utanför Ronneby inte enbart en landsbygdsfråga; det är för dem även en centralortsfråga. Det handlar om att inte belasta centralorten, det handlar om att ha en hel och fungerande kommun.

Ettusentvåhundra personer som direkt med sin personliga närvaro visade sin åsikt. Och bland dessa fanns grannar och klasskompisar till dem som inte kunnat boka om sina aktiviteter, där fanns uppemot 40 föreningar som representerade medlemmar som inte kunde närvara just vid det här tillfället. Där fanns familjer där ena föräldern var tvungen att arbeta. Hur många personer, förutom sig själva, var egentligen representerade genom dessa ettusentvåhundra personer under manifestationen?

När tänker våra folkvalda börja lyssna och ta till sig alla argument och åsikter från kommuninvånare, föreningar, organisationer? När kommer partigrupperna S, Fp och V att ändra den kommunalpolitik som, från mitt perspektiv utanför stadshuset, drivs av ett fåtal med maktfullkomlighet som ledstjärna? När kommer ni istället att allvarligt begrunda de alternativa förslag som finns såväl i remissvar som fristående rapporter/utredningar från enskilda, föreningar, organisationer och myndigheter (Skolverket)? Eller väljer ni att fortsatt negligera kommuninvånarnas visade engagemang för sina liv och kommunbygdens framtid?

Hans Sjöberg
Järnavik

————————————-

Öppet brev till kommunfullmäktiges ledamöter i Ronneby kommun

2008-11-19

Vad är demokrati? Är det demokratiskt att inom ett parti uttrycka och agera så här?
”De ledamöter som inte kan rösta ja till förslaget får stanna hemma och ersättare tas in i stället.”
Citat av fog-ledamoten Rune Kronqvist (s) i BLT den 10 september 2008, gällande skolreformförslaget som presenterats av fp, s och v.

Hur kan socialdemokraterna, folkpartiet och vänsterpartiet verka vara beredda att använda ”partipiskan” och ett enda mandats övervikt för att driva igenom ett så omdiskuterat förslag som det de presenterade tisdagen den 9 september 2008?

De ledamöter som sitter i kommunfullmäktige är direkt ditröstade av oss väljare. Mandatet är personligt.
Ingen kan tvinga en fullmäktigeledamot att avstå från sin röst i fullmäktige.
Det är ledamoten själv som avgör om han/hon vill rösta eller ej.
Fullmäktigeledamoten är inte tvingad att rösta enligt det parti personen valt att engagera sig i.
Det som kan hända är kanske att personen utesluts ur ”sitt” parti, men platsen i fullmäktige kvarstår.
Mandatet/platsen är personlig och gäller mandatperioden ut, det vill säga till nästa val.

Vi blev bestörta över insikten att det inte är ovanligt att vissa partier ändå utövar ett ”tvång” på sina medlemmar för att få igenom partilinjens förslag.
I vilket annat sammanhang som helst skulle detta väcka stora rubriker om hjärntvätt och ”diktatur”!
Det är skrämmande att detta får förekomma i en demokrati. Merparten av oss vanliga medborgare är eller har varit ovetande om detta.

Till fullmäktigeledamöterna i Ronneby kommun:

-?Ni och era partier gick till val med att inga skolor skulle läggas ner under mandatperioden.

-?Ni kom in i fullmäktige på grund av att det fanns väljare på landsbygden och i de mindre tätorterna som trodde på er förmåga att föra vår talan.

Ni ska inte avsäga er mandaten att rösta på det ni tror på.
Det är ett svek mot dem som valt in er och ett svek mot er själva!
Var modiga och stå upp och rösta för det ni tror är rätt.
Ni kanske förlorar ert medlemskap i partiet – men ni vinner er egen självaktning och många andras respekt.

Föräldrarådet i Hallabro

——————————-

DEMOKRATI OCH VALLÖFTEN.
publicerad i BLT 22/11 -2008

Nästa fullmäktige i Ronneby kommun, den 27 nov, ska beslut fattas om den så omdebatterade

framtida skolorganisationen i kommunen.

Man hoppas ju innerligt att det ska ske på goda demokratiska grunder, dvs att de ledamöter som

resp parti har på sin lista också ska närvara vid detta fullmäktige.

Om något parti har tänkt att ”ställa över ledamöter” från mindre orter/landsbygd bara för att dom

ev kan ha en annan uppfattning i en fråga, DÅ BLIR DET INTE BRA.

ODEMOKRATISKT – HORRIBELT – OANSVARLIGT.

Det gynnar inte framtidens demokrati och politiker. Tvärtom ökar politikerföraktet ytterligare.

Varje ledamot i fullmäktige ska kunna närvara och rösta sin övertygelse.

En uppfattning kan ibland kanske inte sammanfalla med övriga i partiet i en viss fråga.

Att då lämna sin plats till en annan, NEJ, NEJ, NEJ.

I Valmanifestet efter valet 2006 skriver S, FP och KD att INGA SKOLOR under mandatperioden

ska röras. Samma utfästelse kan man läsa i Socialdemokraternas lokala valprogram.

TOMMA ORD OCH SVIKNA LÖFTEN.

(Som grund hade man ju redan 2006 de kända minskande elevantalen. Eller blev det en nyhet

efter valet?)

I sitt remissvar från S-föreningen i Hoby i skolfrågan tar man klart avstånd från en avveckling

av högstadiet i Hoby. Bra, klart och tydligt.

Samma personer som skrivit inlagan är också ledamöter i KF. De har börjat tveka i sin uppfattning.

Eller kanske remissvaret skulle omformuleras nu?

Det kan inte vara enkelt att vara S – medlem/anhängare i Hoby!!!

En vädjan till alla ordinarie ledamöter : KOM TILL KF OCH RÖSTA EFTER ER EGEN

ÖVERTYGELSE.

Endast då kan demokratin leva vidare!!

Thomas Håkansson C

——————

Låt andras respekt gå före partipiskan

Debatt 2008-11-19 | Publicerad i BLT: www.blt.se

Öppet brev till kommunfullmäktiges ledamöter i Ronneby kommun.

Vad är demokrati? Är det demokratiskt att inom ett parti uttrycka och agera så här?
”De ledamöter som inte kan rösta ja till förslaget får stanna hemma och ersättare tas in i stället.”
Citat av fog-ledamoten Rune Kronqvist (s) i BLT den 10 september 2008, gällande skolreformförslaget som presenterats av fp, s och v.

Hur kan socialdemokraterna, folkpartiet och vänsterpartiet verka vara beredda att använda ”partipiskan” och ett enda mandats övervikt för att driva igenom ett så omdiskuterat förslag som det de presenterade tisdagen den 9 september 2008?

De ledamöter som sitter i kommunfullmäktige är direkt ditröstade av oss väljare. Mandatet är personligt.
Ingen kan tvinga en fullmäktigeledamot att avstå från sin röst i fullmäktige.
Det är ledamoten själv som avgör om han/hon vill rösta eller ej.
Fullmäktigeledamoten är inte tvingad att rösta enligt det parti personen valt att engagera sig i.
Det som kan hända är kanske att personen utesluts ur ”sitt” parti, men platsen i fullmäktige kvarstår.
Mandatet/platsen är personlig och gäller mandatperioden ut, det vill säga till nästa val.

Vi blev bestörta över insikten att det inte är ovanligt att vissa partier ändå utövar ett ”tvång” på sina medlemmar för att få igenom partilinjens förslag.
I vilket annat sammanhang som helst skulle detta väcka stora rubriker om hjärntvätt och ”diktatur”!
Det är skrämmande att detta får förekomma i en demokrati. Merparten av oss vanliga medborgare är eller har varit ovetande om detta.

Till fullmäktigeledamöterna i Ronneby kommun:

-?Ni och era partier gick till val med att inga skolor skulle läggas ner under mandatperioden.

-?Ni kom in i fullmäktige på grund av att det fanns väljare på landsbygden och i de mindre tätorterna som trodde på er förmåga att föra vår talan.

Ni ska inte avsäga er mandaten att rösta på det ni tror på.
Det är ett svek mot dem som valt in er och ett svek mot er själva!
Var modiga och stå upp och rösta för det ni tror är rätt.
Ni kanske förlorar ert medlemskap i partiet – men ni vinner er egen självaktning och många andras respekt.

Föräldrarådet i Hallabro

_________________________

Kugga den politiska ledningen

Insändare 2008-09-23 | Publicerad i BLT

Ska alla politiker som tillhör ett visst parti rösta så som partiledningen bestämt sig för?
Nej, självklart ska de inte göra det.
Om man som politiker visar civilkurage är det något som uppskattas av väljarna. Ett alternativ är att avgå som politiker, något annat finns inte, förutom att rösta enligt sitt inre samvete, anser insändarskribenten om skolsituationen i Ronneby.

Läs hela insändaren här: www.blt.se

———————

Lyssna på oss elever, ni politiker

Insändare 2008-08-20 Publicerad i BLT www.blt.se

Det känns som om politikerna inte bryr sig tillräckligt, utan bara ser siffror på vad som kan sparas in och inte låter oss elever komma till tals.

Under det senaste halvåret har tidningarna skrivit mycket om skolorna i Ronneby kommun, eftersom vissa politiker vill lägga ner högstadium och flera skolor.
Det har gjort väldigt många upprörda, inte minst vi elever, som det faktiskt handlar om.
Allt ifrån små försteklassare till stora nior har reagerat på det här.

Vi elever har svårt att förstå hur detta förslag har uppkommit.

-? Det känns som om politikerna inte bryr sig tillräckligt, utan bara ser siffror på vad som kan sparas in och inte låter oss elever komma till tals.
-? Det är vi som går på skolorna som kommer att drabbas.
-? Vi vill vara med att bestämma om hur vår framtid ska se ut.

Dessutom bestämde sig politikerna för mindre än två år sedan för att utöka Hobyskolans högstadie och att ge plats till Hallabro och Backaryds 7–9-elever.
Det blev sanning i höstas då de första Hallabro- och Backarydseleverna kom till Bräkne-Hoby för att gå sina tre högstadieår här.
Alla som vi elever pratat med trivs mycket bra här på Hobyskolan.
Anledningen till att de trivs så bra är att Hoby är en liten skola och därför blir man sedd och kan känna sig trygg.
Det är en fördel som varje liten skola har och som de större skolorna aldrig skulle kunna få.
Så varför lägga ner de små skolorna?

I det här fallet går det inte att skylla på att elevantalet minskar, för alla visste att elevantalet skulle minska när de byggde högstadiet i Bräkne-Hoby.
Elevantalet på alla skolor går upp och ner hela tiden. Man kan kalkylera i siffror så oerhört mycket. Därför bör man vara försiktig när man drar slutsatser från dessa.
Vi tror att även detta förslag, liksom alla andra förslag, är en kostnadsfråga. Hade vår kommun haft mer pengar hade antagligen detta förslag aldrig kommit till.

Om det nu är så att man måste spara, varför ska man just spara pengar på oss?
Det bör finnas andra saker som man kan spara in på.
Det är faktiskt vi som är framtiden. Om man börjar lägga ner skolor, är risken stor att många familjer söker sig utanför kommunen till andra skolor. Det förlorar hela kommunen på.
Vi tycker att man bör titta utåt och framåt, över hela kommunen och längre fram i tiden.

Man började ifrågasätta den fortsatta existensen av Hobyskolans högstadie redan efter tre år, och skolan har varit nedläggningshotad tre gånger sedan skolans start 1998.
Trots detta har skolan på sistone utvecklats väldigt mycket. Det har bland annat startats en trädgårdsgrupp, en skoltidning, ett matråd och en skolbio.

I våras genomförde vi på skolan Hoby–Cannesfestivalen vilken blev väldigt uppskattad.
Bara det var ett tecken på allt engagemang som faktiskt finns på en liten skola som Hobyskolan.
Vi elever kommer att fortsätta kämpa för vår skola, för här vill vi gå i nio år.

Sissa och Kasper
(årskurs 9 och 7 vt 2008 vid Hobyskolan)

__________________________

Elever offras på trons altare …

Debatt 2008-11-18 | Publicerad i BLT

Jag måste sluta mig till att centraliseringen blivit en blind tro och att Nils Ingmar Thorell och JanAnders Palmqvist är dess förkunnare.
Jag har alltid känt förundring inför de som vilar i sin tro. Det ger förhoppningsvis en viss frid. Men i det här fallet känner jag en stor förfäran.
Det skriver specialistläkaren Ulrika von Buxhoeveden, Bräkne-Hoby i skoldebatten.

Läs hela artikeln här: www.blt.se

_________________________________________

Se så olika synen kan vara

Debatt 2008-11-14 av Hans Sjöberg, Jernavik.

Politikerna ger sken av att de vet vad de håller på med och varför. Jag ser att inte ett enda av de beslut som politikerna vill genomföra har någon bäring på att utveckla vår kommun till en starkare kommun.
Jag ser att den hårdnackade inställningen är ett tecken att där finns en dold agenda. En uppgörelse, som går förbi det som har med skolan att göra, skriver Hans Sjöberg i Järnavik som debattinlägg i skoldiskussionen i Ronneby kommun.

Apropå skoldiskussionen i Ronneby kommun och framtiden.

Min stora fråga är hur synen på det som pågår kan skilja sig så avsevärt.
Hur kommer det sig att jag ser misstag och felaktiga beslut när de styrande politikerna tycks se något annat?

De styrande verkar se politiska partier där samtliga i partierna har lika stor rätt att yttra sig.
Jag ser politiska partier som låter två personer egenmäktigt styra kommunen och där övriga partimedlemmar inte kan göra sin röst hörd. Jag ser underlag från kommuner i andra delar av landet där behållande av skolor är till fördel både för pedagogik och en levande landsbygd. Politikerna ser att nedläggning av skolor på landsbygden är ett sätt att satsa på utveckling av landsbygden.

Läs hela insändaren på www.blt.se
———————————

”Politiker i Ronneby fast i prestige om skolan”


Å ena sidan säger kommunalrådet i Ronneby att en så viktig fråga som högstadiet i Bräkne-Hoby kräver en särskild prövning.
Å andra sidan låter han en osäker diskussion om två miljoner kronor bli avgörande för att fälla skolan med sin utslagsröst.

Två miljoner kronor motsvarar fyra öre mer eller mindre i kommunalskatt.

Föräldrar och barn har på alla sätt sakligt argumenterat och till sist gjort en 1000 personer stark demonstrationsmarsch genom Ronneby.
En elev, Hanne Granberg, som lämnat sjätte klass i Hallabro och nu går i sjuan i Hoby, gav på torget en strålande beskrivning av hur en relativt liten skola fostrar demokrati och kamrathänsyn.

Hon citerade en kommunpolitiker som sagt att man blir socialt hämmad av att gå i en liten skola.
”Skitprat” var hennes kommentar till detta så kallade vetenskapliga påstående som en politiker, namnet säger sig dessvärre självt, hade hämtat från – Nya Zeeland!

En särskild ekonomigrupp utsedd av föräldrarna har visat att det finns många möjligheter att spara i skolbudgeten. Med sitt arbete har de visat att det ursprungliga förslaget som utfördes av en heltidsanställd utredare hade stora brister. Och nu till sist handlar det alltså om hur kommunen med sina egna räknemetoder påstår sig spara in två miljoner mer än vad föräldragruppens beräkningar visar genom att lägga ned högstadiet.

Andra skolor på landsbygden ska stoppas i malpåse eller rumsteras med på något annat sätt.
Samtidigt har kommunen antagit ett landsbygdspolitiskt program med några ord om att landsbygdens skolor är viktiga för utvecklingen. I själva verket säger all erfarenhet att närhet till skola är en avgörande faktor då familjer väljer bostad.

Kommunledningen visar alltså upp en fullständig förvirring i hanteringen av den här frågan.
Det vore ärligare om man gav klart besked: ”Vi struntar i alla opinioner som inte gått den politiska vägen.”

Det är svårt att värja sig mot bilden av ett par politiker som fastnat i en fråga om sin prestige och därför helt enkelt inte kan ändra sig, oavsett vilka argument eller opinioner de möter.
Det hela är bedrövligt. Det är bedrövligt för dem själva, för de partier som inte lyckats hantera frågan med inre diskussioner, för barn och föräldrar i västra kommundelen och för hela Ronneby kommun.
Klas Wennerberg
Bräkne-Hoby

——————————-

Annonser

One response to “Insändare

  1. Pingback: Landsbygden behöver de mindre skolorna « Landsbygdsupproret!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: