Historik-Ronneby

Detta har hänt

15 Januari 2009

Begäran om folkomröstning lämnas in till kommunfullmäktige. Över 12% av de röstberättigade i kommunen har lämnat sina namnunderskrifter.

17 December

Kommunfullmäktige debatterar och beslutar om budgeten för 2009. I det beslutet höjdes kommunalskatten. Den här dagen var de hemmavarande socialdemokraterna på plats och röstade för budgeten, i vilken nedläggningen av landsbygdsskolorna ingick! Ulla Svensson för kristdemokraterna valde att rösta förbudgeten.

15 December

I kommunfullmäktige togs beslutet om att lägga ner högstadiet på Hobyskolan av ett oenigt fullmäktige. Tillbakagången till 80-talets skolorganisation beslutades om med en enda röst – ordförandens utslagsröst. Samtliga platser i kommunfullmäktige var fyllda, även om de socialdemokrater (Brigitta Andersson, Monika Lindqvist och Krister Hallberg), som säger sig ”bevaka” landsbygden i kommunen, valde att stanna hemma och ge bort sina röster till ”rätt” röstande partimedlemmar. Kristdemokraten Ulla Svensson hade en alldeles egen plan, vilken hela hösten har byggt på att säga att hon är emot frågan, tänker rösta emot frågan och sedan ändå lägger ner sin röst. Denna nedlagda röst gav utslagsrösten till ordföranden, folkpartisten Nils-Ingmar Thorell. Resultat 24-24.
I vilken annan demokratisk församling som helst hade detta varit en indikation på för stark oenighet och frågan hade sannolikt bordlagts för att skaffa mer underlag.

27 November

Togs beslut i kommunfullmäktige med minsta möjliga marginal, att lägga ner Kallebergaskolan, lägga Kuggebodaskolan i malpåse (läs lägga ner) samt att slå i hop Backaryd och Hallabroskolan till en enhet med resultatet att Hallabroskolan i framtiden saknar klasserna 4-6. De ska i stället skjutsas till Backaryd. De partier som stod bakom förslaget och det minst sagt undermåliga svaret på återremissen från 30 oktober, fick stor kritik för det hafsiga arbete man lagt på återremissen, men majoriteten tyckte det räckte. Jan – Anders Palmqvist deklarerade öppet att han inte bryr sig om vad oppositionen tycker, det är ändå majoriteten som bestämmer.

Frågan om Hobyskolans 7-9 verksamhet lyckades oppositionen i kommunfullmäktige skicka på återremiss för att kompletteras med uppgifter om transporter och konsekvensbeskrivning mm. Stor debatt uppstod om hurvida majoriteten kunde bestämma vad som skulle utredas vid en återremiss. Jan-Anders Palmqvist menade att det var hans sak att avgöra vad som skulle utredas. Kenneth Michelsson, Centern visade i lagboken att detta inte stämde. Jan-Anders deklarerade då att det i allafall var majoriteteten som bestämde hur mycket arbete som skulle läggas ner på en utredning och gjorde klart för alla närvarande att det arbete som skulle läggas ner på återremissvaret skulle bli minimalt.

Lyssna till fullmäktigemötet här: KF 2008-11-27

26 November

Figurerade ”Landsbygdsupproret runt om i pressen, både i radio och TV. Vi deklarerade att kampen för landsbygden och skolorna ingalunda skulle vara över i och med ett negativt beslut i Kommunfullmäktige den 27 november.

Istället planerade vi att starta en namninsamling för folkomröstning i skolorganisationsfrågan.

Nils-Ingmar Thorell uttalade sig i radio om folkomröstning och meddelade  överraskande nog att han tyckte det var en dålig idé.
Vidare sa han att om folket tycker att de (läs S,FP,V,KD i R-by) gör fel så får folket vänta till valdagen och då utöva sin demokratiska rätt och avsätta dem. Lyssna till radiointervju med Nils-Ingmars uttalanden här: SR Blekinge (13.35 in i klippet börjar intervjun om Landsbygdsupproret)

18 November

Fick vi tag i ”Svaret på Återremissen”. Den bestod av 6st A4 sidor inkl. 1 sida som beskrev förslag till beslut/återremiss och 1 sida slutledning. Däremellan Fanns ”Miljökonsekvensanalys”, Samhällskonsekvensanalys” . Kommunbygderådet fick över huvud taget inte yttra sig. Remisstiden tog slut i Maj!? och kommunbygderådet hade ändå yttrat sig i början av Oktober (före beslut av återremiss).

17 November

Landsbygdsdag på Blekinge folkhögskola i Bräkne-Hoby. Länsbygderådet berättar om fyra nya projekt för utveckling på Landsbygden. Landsbygdsupproret träffar pressen och får ett inlägg i radio och en artikel i BLT. Kommunbygderådet uppger att han inte blivit tillfrågad i samband med återremissen i ”skolfrågan” och vi undrar alla om ”utredningen” verkligen ska bli klar i tid till kommunfullmäktige sammanträdet den 27/11.

15 November

Manifestet var klart! Kedjemail gick ut och det dröjde inte länge förrän mejlen började strömma in. Långa rader av företag och människor ville skriva under. Landsbygdsupproret rullar på!

10 November

Bloggen föds. Landsbygdsupproret är startat och vilken RESPONS vi fick! Efter hand kom mer och  mer av det vi gått igenom med skolfrågan upp på bloggen. När man kunde överblicka hur mycket material det faktisk var, såg man också vilken otrolig kraft som uppstår när många arbetar tillsammans!

Oktober 2008

Vi är nu inne på upploppet av detta arbete. Kommunstyrelsen har fattat beslut att förslaget om flytt av Hobyskolans 7-9 skall genomföras. Vad det gäller övriga Att-satser så lär det inte bli någon förändring av dem till dess att de skall upp i Kommunfullmäktige.

Hela ärendet om skolorganisationen skall nu upp i Kommunfullmäktige den 27 november. Vi har detaljgranskat de ekonomiska utredningarna och beräkningarna som den styrande konstellationen menar är den rätta vägen för Ronneby kommun att nå en högre måluppfyllnad bland elevernas utbildningsmål. Vi anser oss ha funnit brister i beräkningarna som gör att där är ingen vinst i att flytta verksamhet, lägga ned skolor eller lägga dem i malpåse.

Vi hävdar fortfarande att där krävs en ny, grundligare utredning i syfte att utröna möjligheten att omvandla flertalet av Ronneby kommuns skolor till renodlade F-9 skolor. Under tiden för en sådan utredning så skall där inte göras några förändringar i skolorganisationen. Där finns besparingsåtgärder som kan göras och dessa är då kopplade till det minskade elevantalet och därmed finns besparingsmöjligheter utan att lägga ned skolor.

Vi tror och vågar hävda att vägen framåt för Ronneby kommun är att göra fler skolor till renodlade F-9 skolor, skapa möjligheter för att dessa skolor bedriver tema-verksamhet som sedan kan knytas till de inriktningar som vår gymnasieskola erbjuder.

Vi ser också en möjlighet att inte öka antalet skolskjutsbarn genom fler F-9 skolor och därmed faktiskt ge flertalet elever en möjlighet till att gå på en närliggande skola från år F till år 9.

Vi ser därigenom en hållbar utveckling och en flexibilitet genom fler F-9 skolor om elevantalet ökar, vilket det enligt prognoser skall göra.

4 okt 2008

Den 4 oktober gick denna manifestation av stapeln. Ca 1 200 personer aion i Ronneby med start vid Stadshuset och marsch till Ronneby torg.nslöt. Det var elever, föräldrar, föreningsmedlemmar, far- och morföräldrar, bybor, stadsbor och tillresta. Det blev en bra demonstration och en hel del uppmärksamhet.

Mer än 1000 personer anslöt sig och deltog i marschen från stadshuset till torget.

Läs om manifestationen via följande länkar:

Aktiviteter & möten:

17 sept 2008

FOG-nämnden hade vid sitt möte i september fattat ett inriktningsbeslut med 4 Att-satser:

Med anledning av de ekonomiska utredningarna kom de fyra satserna att delas upp i tre resp 1. Den uppdelningen var också ett resultat av ett medborgarförslag som lades fram vid Fullmäktige i september. Medborgarförslaget hänvisade till vår ekonomiska utredning och visade på att ny utredning kring skolorganisationen krävs.

FOG-nämnden lämnade förslag till svar som också godkändes av Kommunfullmäktige men svaret innebar egentligen att endast 7-9 verksamheten skulle utredas igen.

De övriga tre Att-satserna gick till Kommunfullmäktiges möte den 30 oktober. Efter närmare 3 timmars debatt fattades beslut om återremittering av förslaget.

september 2008

Det blev en rivstart i månadsskiftet augusti/september då det visade sig att den styrande konstellationen i Ronneby kommun kommit överens om en Skolreform som går under namnet ”Omorganisation”. En reform som tar avstamp från Skolorganisation – lokalutredning förslag och nu handlade det inte längre om besparing utan satsning. Alltså omfördelning av resurser.

Sannolikt har skolinspektion från januari 2008 spelat in en del på de åtgärder som ”Omorganisation” innehåller.

I och med denna överenskommelse de styrande emellan satsade vi kraft på en egen ekonomisk utredning för att visa på det faktum att där går att spara (omfördela) resurser utan att lägga ned, avveckla, lägga i malpåse el flytta verksamheter och det i större omfattning än vad kommunens ekonomiska utredning kommit fram till.

Motdraget från den styrande konstellationen var en kompletterande ekonomisk utredning för att visa på att det går att spara ytterligare lite till på att följa Skolutredning-Lokalutredningens förslag och med tillförsel av ekonomiska medel få reformen ”Omorganisation” till stånd.

Parallellt med detta planerade vi för en manifestation och från att från början ha varit förlagd till de mindre tätorterna bestämdes att vi skulle genomföra en demonstration.

30 maj 2008

Den 30 maj lämnade jag in vårt (bygd-i-samverkan och Hobyskolans föräldraråd) yttrande över skolutredningen. Den lämnades direkt i stadshuset eftersom sista inlämningsdag var satt till den 31 maj. Sammanlagt lämnades ca 30 yttranden in. Mig veterligt var de flesta mot utredningens förslag.

Resultat av protesterna så långt var att det sedermera gjordes en ekonomisk utredning samt utvärdering av Hobyskolans 7-9 verksamhet. Detta redovisades vid FOG-nämndens juni möte.

Där inföll så sommarlov. Vi var rätt slitna efter allt arbete så att vi tillät oss gå ned i varv under sommarmånaderna men det borde vi kanske inte ha gjort.

29 maj 2008

Ett intensivt arbete inom elevgruppen med förberedelser inför Hoby Cannesfestival präglar veckorna efter den 7 maj. Kontakter upprättas och när vi närmar oss den 29 maj står det klart att innan själva filmfestivalen blir det aktiviteter på skolgården med hjälp av klasser ur år 7-9. Lions hjälper till med marknadsstånd och när eftermiddagen den 29 maj inträder så är skolgården full med folk. Om man skulle våga sig på en försiktig uppskattning så var det kanske 300 – 400 som anammat inbjudan och anslutit festivalen. Som vanligt är det dock svårt med uppskatta folkmängd utifrån ögonmått. En bra kväll och god uppslutning vart det i alla fall.

28 maj 2008

Kvällen innan, den 28 maj, hade föräldrarådet träffat utredaren vad avser utvärdering verksamheten Hobyskolan F-9. Jag tycker att mötet blev bra, vi föräldrar fick oss information till livs vad eg utvärderingen går ut på, vi fick också tillfälle att tala om vad vi tycker och som jag uppfattade informationsutbytet så var det med hyfsad bra känsla som jag åkte hem med.
Diskussioner och opinionsbildning med anledning av förslagen i skolutredningen har inte bara skett i Bräkne-Hoby, Hallabro och Backaryd. Det sker även i Kuggeboda, Saxemara och Kalleberga. Alltså byar där skolorna är föremål för avveckling, verksamhetsminskning etc. I ngn form av bemötande / argument inför kritik mot förslagen i utredningen vad gäller Kalleberga dök det upp en artikel där Thorell anser att två skolor i Kallinge har låg måluppfyllnad och antyder att barn i de gamla brukssamhällen har lägre krav på sig eftersom där skulle vara lägre utbildningsnivå hos invånarna. Varthän denna debatten tog vägen vet jag inte för jag har inte hittat ngn uppföljning, eg svar från Thorell, på den debattartikel som föräldrar vid Kalleberga fick publicerad.

23-25 maj 2008

Samtidigt har arbete med upprättande av yttrande pågått. Ett mer intensivt skede blev det helgen 23-25 maj då yttrandet skrevs. Där blev en del mejl-trafik som några av er drabbades av. Resultet blev i alla fall ett yttrande som vi kunde fastställa kvällen den 29 maj.

7 maj 2008

Den 7 maj träffas alla igen för att vid möte göra en uppdatering kring vad som är gjort och hur att gå vidare. Här kommer information om att arbete med Hoby Cannes Festival behöver ta form, information om att Skolchefen tillsatt utredare i syfte att genomföra utvärdering av Hobyskolan F-9 samt att i stadshuset skall ngn form av ekonomisk redovisning tas fram av utredare. Nu aktiveras dessutom Hobyskolans föräldraråd för att mer aktivt delta och vara beredda att med kort varsel möta skolförvaltningens utredare.

Dagen innan vårt möte har ett förslag om skattehöjning förts fram i en artikel. Dock tror jag inte så många reagerade över själva förslaget utan mer på det som N-I Thorell gav uttryck för. Nämligen med att hänvisa till ngn nya-zeeländsk utredning som visade att det är bra att barn får hamna i nya situationer och därigenom dra pedagogiska vinster (eller hur det nu var Thorell egentligen uttryckt sig. Artikeln återgav ju inte riktigt vad han eg sagt, eller . . .?). Ngn dag senare gick Palmqvist och Thorell ut gemensamt och förkastade förslaget om skattehöjning. Därvid passade Palmqvist på att stödja Thorell i frågan om den nyzeeländska undersökning som visar att förändringar är av godo för skolbarn, ur både pedagogisk och social utveckling. Men han kanske inte heller sa så egentligen.

Spännande är det i alla fall att följa insändare, debatt- och nyhetsartiklar under april och maj månad. Särskilt så här i efterhand allt eftersom saker och förhållanden ändras.

Parallellt med arbetet vid Hobyskolan har även föräldrar och intresseföreningar i Backaryd och Hallabro kommit en bra bit på vägen i sin opinion-bildning. Den 14 maj genomför Hallabroskolans föräldraråd ett möte till vilket politiska gruppledare och FoG-nämndens ledamöter inbjuds. Undertecknad deltar och kvällen bjuder på bra diskussioner och utbyte av uppfattningar. Några detaljer som bet sig fast hos mig, var
– Thorells uppfattning om att Hobyskolan inte är ngn F-9 skola eftersom det tillkommer barn utifrån (Hallabro & Backaryd i o m år 6),
– Thorells uppfattning, som kanske misstolkas med vilje, att det blir besvärligt när folk vill vara med och bestämma samt
– Palmqvist´s uppfattning, i alla fall den kvällen, att där finns två enkla beslut som kan fattas utifrån skolutredningen; nämligen avveckling av Kalleberga samt flytt av Hobyskolans år 7-9.

23 april 2008

Den 23 april beslutas att faktablad kring Hobyskolan F-9 skall tas fram samt i förlängningen ett yttrande från arbetsgrupperna som svar på skolutredningen. Fakta- och ekonomigruppen kommer att stå för sammanställning av yttrande. Faktabladet skapas under en söndagskväll med intensiv mejlväxling och slutlig version överlämnas till Adm/Ledn grp strax efter midnatt mellan den 27 och 28 april. Sedan dras arbete igång för att få detta i tryck med målsättning att faktabladet skall kunna delas ut under den 31 april.

Elevgruppen gör ett jättejobb den sista april med att stå vid Lanthallen, delar ut faktablad samt påbörjar upprop med namnunderskrifter att inte flytta år 7-9 från Hobyskolan.

17 april 2008

Nästa mötesdatum var den 17 april. Intill dess var tanken att arbetsgrupperna kommit fram till med vad och hur de skulle verka samt ev producerat ngt. Så här i mitten av april började dessutom massmedia uppmärksamma att något börjat bubbla. Insändare och debattartiklar började dyka upp. Är utredningen ett beställningsjobb eller ej? I vilket fall krävde Thorell en ursäkt i utredarens namn. Och hur gick det vid Fog-nämndens möte den 16 april? Gavs det ngn ursäkt eller förklaring eller bara dog det ut?
Mötet den 17 april är ett uppföljningsmöte med i princip en representant från varje arbetsgrupp. Nu dyker information upp om filmfestivalen den 29 maj och en tanke om utvidgning till något mer presenteras. Nytt mötesdatum sätts till den 23 april. Arbete i arbetsgrupper fortgår. Fler artiklar dyker upp i media. Vem kan glömma utspelet om tågkort till Hobyeleverna så de skulle kunna ta tåg till Ronneby och Snäck? Vilket nu visar sig vara ett spår i Skolenhetens utredning om hur skolskjutsbarnen skall transporteras till och från Ronneby.

10 april 2008

En vecka senare, 10 april, var det dags för nytt möte, nu med målet att gå in i arbetsgrupper för att få något organiserat och producerat. Där fanns 7 ”ämnen” att söka sig till / Lobbyist, Insändar, Fakta, Elev, Ekonomi, Landsbygdsutveckling, Adm-Ledning / men vartåt det skulle gå visste väl egentligen ingen. Arbetsgrupperna fick en timme på sig att diskutera kring det som mötet den 3 april hade resulterat i. Detta för att komma på vad arbetsgrupperna skulle koncentrera sig på. Mötesprotokoll 2008-04-10.

3 april 2008

Stormöte vid Hobyskolan genomfördes den 3 april där vi delades in i ett antal grupper med uppgift att diskutera vad vi såg som viktigast för barnen, för förälder, för skolan, för bygden. Vid återsamling redovisades vad varje grupp kommit fram till och flertalet hade kommit fram till TRYGGHET och det är nog med det som ledord resten av arbetet skett. Mötesprotokoll 2008-04-03.

Januari 2008

genomför Skolinspektion tillsyn i Ronneby kommun och i rapporten tas ett antal brister upp samt krav på analys och åtgärder för att komma till rätta med bristerna.

Under hösten 2007

genomförs utredning av FOG-nämndens utredare och 2008-03-27 presenteras utredning Skolorganisation – Lokalutredning. Det blev också startskott för arbetet med att få Kommunledningen att begripa att de slagit in på fel väg.

Juni 2007

Kommunstyrelsen fattar beslut om att FOG-nämnden senast 2008-02-29 skall redovisa förslag om möjliga förändringar i Ronneby kommuns skolorganisation; Se följande utdrag ur KS protokoll 2007-06-14 §226/2007 bilaga 1

”Nämnden anger i sitt budgetäskande för 2007 följande; ‘Elevantalet inom grundskolan minskar successivt under kommande femårsperiod. De stora kullarna (-90-91) medförde en topp i elevtal på 7-9 skolorna 2004-2007. Denna börjar sakta plana ut. De minskade eelevtalen i kommunens små tätorter medför metodiska/pedagogiska problem. Nämndens beslut blev i juni 2006 att inga skolor ska läggas ned under mandatperioden. Kostnaderna för att driva en fullgod verksamhet vid små enheter medför generellt högre kostander.’

Med anledning av denna text ges nämnden i uppdrag att, senast 080229, till fullmäktige redovisa förslag om möjliga ändringar, dels avseende antal skolenheter för kommande femårsperiod, dels vilka årskurser som ska/bör finnas på respektive skolenhet. Fullmäktige har därefter att göra en sammanvägd bedömning innefattande andra faktorer som erfordras före ett beslut om en ev. ny skolorganisation.”

Beslut i enlighet med ovanstående fattas också i fullmäktige 2007-06-21

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s