Monthly Archives: november 2008

It ain’t over ‘til the fat lady sings!

Vi får fortfarande in namnunderskrifter till Manifestet, trots torsdagens farsartade kommunfullmäktigemöte. Ett möte som får vem som helst att inse att begreppet demokrati inte längre har något värde.

Det finns många som fortsätter att engagerar sig. Per Eriksson skriver på sin blogg Tankar från Skönevik om torsdagens möte och sina erfarenheter i kommunpolitiken. Läs sen!

Läs också på Bengt Mauritzons blogg om hans upplevelse av torsdagens möte och om synen på demokrati.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under politiker

Den nya tiden är här!

Den nya tiden har kommit till Ronneby kommun. Efter tordagens kommunfullmäktige blir Ronneby aldrig någonsin sig likt. Den politiska majoritetens genomdrivande av nedmonteringen och nedläggningen av landsbygdsskolor i Ronneby kommun har fått landsbygden att tala med en röst.
Skolfrågan har svetsat samman oss. För att vända den negativa utvecklingen i vår kommun och skapa tillväxt måste hela Ronneby kommun ges förutsättningar att växa inklusive dess landsbygd och våra landsbygdsskolor behållas. Detta kräver att landsbygden får sin rättmätiga del av Ronneby kommuns resurser.

En namninsamling med en begäran att nedmonteringen av landsbygdskolorna skall stoppas kommer att startas med målsättning att visa att stödet för våra skolor är oerhört starkt. Med detta i ryggen kommer vi att begära att Ronneby kommun genomför en folkomröstning i skolfrågan.

Slutligen; Landsbygdsupproret kommer att överklaga det tagna skolbeslutet till Länsrätten.

Lämna en kommentar

Filed under Landsbygdsupproret

I kväll är det halvlek i Skolfrågan

men vi tänker spela matchen till ända till slutet! Oavsett vilket beslut som tas i kväll kommer vi att fortsätta vårt arbete för en förändrad syn på landsbygden och dess potential.

Skolfrågan i Ronneby kommun är otroligt dåligt beredd. Underlaget omfattar inte alla skolor, den ekonomiska kalkylen är ofullständig och felaktig och inte minst, återremissvaret för småskolorna kan man inte med bästa vilja i världen kalla för utredning.
Det verkar inte ens som om de vet VARFÖR de skall genomföra reformen. Ena dagen ska vi spara, nästa ska vi satsa. En sak är säker, liggande förslag blir varken en besparing eller en satsning för skolan. Vårt råd är, börja om från början. Ta reda på vad som verkligen behöver göras för att Ronneby ska få den bästa skolan!

Kom till Kommunfullmäktige i kväll och visa med din närvaro att vi inte accepterar dåliga beslut på ännu sämre grunder. Klockan 17,00 startar fullmäktigesammanträdet i Stadshuset i Ronneby.

Vill du ställa en fråga så måste den vara inlämnad minst 10 minuter i förväg. Fullmäktiges ordförande har uppgett att angående Hallabro, Backaryd och Kuggeboda (som ligger som egen punkt) får endast frågor om återremissvaret ställas. Vi har inte kunnat hitta svaret på kommunens hemsida men om du vill läsa svaret, mejla till Landsbygsupproret så sänder vi återremissvaret som pdf-fil.
Om du inte kan gå på mötet, glöm inte att du kan lyssna via weben: www.ronneby.se

1 kommentar

Filed under Kommunfullmäktige

Till Ronneby Kommunfullmäktige – av Gunilla Olofsson

Denna text är skriven av Gunilla Olofsson från Öljehult, Hallabro. Hon bad kommufullmäktiges ordförande om att få läsa den på kommunfullmäktigemötet på torsdag men han ansåg inte att reglerna för mötet tillåter sådant. Därför sände hon den istället till BLT och Sydöstran och vi publicerar den här:

Herr ordförande, ledamöter och åhörare

Det finns en stark önskan att göra något radikalt för att stärka skolans uppdrag i Ronneby kommun. Det är flera faktorer som ligger till grund för den situation som gäller i dag. Klart är dock att det inte är någon dålig skolverksamhet som bedrivs i dag.

Att utvärdera kommunal verksamhet är något som ska pågå kontinuerligt. Att göra satsningar är viktigt. Att hantera vikande elevunderlag är något kommuner brottas med i hela riket. Men HUR man hanterar det skiljer sig får kommun till kommun.

Hallabroskolans föräldraråd inbjöd samtliga partier i Ronneby kommun , skolledare inom Bräkne-Hoby rektorsområde samt föräldraråd och samhällsföreningar inom detta upptagnings-område samt Kommunbygderådet till ett möte med en representant från Västerviks kommun, för att få del av hur denna kommunen hanterar uppdraget att bedriva skolverksamhet.

Detta föredrag innehöll forskningsresultat från studier i framför allt Sverige och Norge och en omvärldsanalys av hur ett antal kommuner i Västerviks storlek hanterat skolverksamheten. Konsekvenser och slutsatser fanns också medtaget.

Mötet var förlagt till Ronneby stadshus för att göra det så tillgängligt som möjligt för inbjudna att närvara. Tyvärr deltog inga representanter för socialdemokraterna, folkpartiet, vänsterpartiet eller kristdemokraterna. För övrigt fanns alla inbjudna väl representerade.

För att ge de som var förhindrade att deltaga insyn i det som framfördes mailades de gjorda studierna ut till samtliga inom fullmäktige.

Skolutredningen har engagerat stora delar av Ronneby kommuns befolkning. Framför allt den del av befolkningen som bor på landsbygden. I Bräkne-Hobys rektorsområde berörs samtliga skolor; Hallabro, Backaryd och Bräkne-Hoby. Kuggeboda ligger också på ”landet”. Kalleberga är den skola som belägen i Kallinge (som räknas som tätort).

Skolutredningen berör alltså ungefär 40-50% av Ronneby kommun. Det är därför inte märkligt med det engagemang som denna frågas hantering har väckt.

Ett starkt uttryck för detta var manifestationsmarschen i början av oktober. Vad mäter sig med denna uppslutning – över tusen personer!

Uppfinningsrikedomen har varit stor i försöken att komma till dialog med beslutfattare. Förteckningen över inkomna remissvar till lokalutredningen är lång och innehållet värdefullt och genomtänkt. Uppmärksamheten i pressen har varit stor.

Från ledningen sida menar man att de engagerade medborgarna inte har helhets-perspektivet för det kommunala, totala uppdraget.

Herr ordförande, ledamöter och åhörare.

Jag ber er att begrunda följande……………………..

Vår kommun är en kommun med ca 28 500 invånare.

Vi står inför stora utmaningar: Politiska läget och klimatet. Ekonomiska läget. Varslen.

Miljö/ klimatförändringar, Hälsa; psykisk och fysisk.

Omvärlden.

Framtidstro, tillit, förtroende

VISIONER?

Skatteintäkter

Vision 2020 – 30 000 invånare – Hur når vi dit?

Bredbandsutbyggnaden – tillvarata och utnyttja denna investering/ satsning!

Marknadsföring av kommunen; Ronneby kommuns samarbete med Karlshamn

Mässan i Holländska Utrecht i mars.

Analys av inflyttning i vår kommun? Vart? Vilka? Varifrån?

Kommunens fenomenala placering i Region Blekinge med en flygplats vid centralorten.

Turism

Företagande

Bostäder

Var vill kommunledningen att människor ska bo om 10-15 år? Vart vill man styra?

Blekinge -Europa

Hur bygger vi en stark kommun?

Mellanmänskligt; Attityd och klimat

Hur gör vi kommunen attraktiv för barnfamiljer?

Naturtillgångar

Landsbygden – vår potential för morgondagens samhälle

Landsbygdsprogram på lokal-, regional- (länsstyrelsen med stimulansmedel till landsbygdsutveckling) och central nivå.

Hela Sverige skall leva – ekonomiska satsningar på landsbygdsutveckling – skapa arbetstillfällen, generationsväxling i företag på landet och programutveckling m.m.

(Beslut tas i december – troligtvis 10-15 miljoner till Blekinge av EU-medel för detta projekt.)

Leader – EU-medel till landsbygdsutveckling

En-, två- och fåmansföretag på landsbygden; idag och framtida utvecklingspotential

Engagerade samhällsmedborgare på landsbygden

Lägg här till dina egna infallsvinklar!

Var är vi?

Vart ska vi?

Hur kommer vi dit? På vilket sätt?

Vem gör jobbet?

Spelar det någon roll för helheten om satsningar på ”skolan” sker på bekostnad av landsbygdens skolor?

Är centralisering på bekostnad av landsbygden ett nödvändigt krafttag och ett vinnande grepp?

Koordinerar KS förslag med det landsbygdspolitiska programmet?

Koordinerar KS förslag till förändrad skolorganisation med Hjärtats fröjd-projektet?

Koordinerar KS förslag med de resurser som ställs till förfogande genom länsstyrelsens landsbygdsprogram?

Koordinerar KS förslag med de resurser från EU som kanaliseras via Leader?

Koordinerar KS förslag med de resurser som ämnas satsas i Blekinge genom Länsbygderådet och ”Hela Sverige ska leva”?

Koordinerar KS förslag med vision 2020 som talar om att Ronneby kommun är en attraktiv inflyttningskommun, särskilt för barnfamiljer och ett invånarantal på 30 000?

Koordinerar KS förslag med den ökade tillgängligheten som bredbandsutbyggnaden gett?

Koordinerar KS förslag med näringslivskontorets satsning på att marknadsföra Ronneby utomlands tillsammans med Karlshamns kommun?

Koordinerar KS förslag med det som man från näringslivskontoret sida identifierat som några av Ronneby kommuns styrkor: Goda kommunikationer (flygplats och bredband) och attraktiva miljöer att bo och arbeta i.) Människor som söker sig till vår kommun finner i vår landsbygd tystnad och livskvalite´och möjligheter att driva företag eller arbetspendla.

Kort sagt; Koordinerar KS förslag till förändrad skolorganisation med kommunens övriga satsningar/ investeringar/ intentioner/ visioner och mål?

Ronneby kommuns förtroendevalda politiker har sina mandat p.g.a. väljarnas röster.

Politikerna har getts förtroendet att förvalta och bygga – nutid och morgondag.

Det är stort ansvar och svåra beslut som är dem ålagda.

Men förtroendet kommer från väljarna. Så länge väljarna tycker att det verkar gå rätt till hörs de inte så mycket mellan valen. MEN i den här frågan och i det här politiska läget varken kan eller ska medborgarna vara passiva.

När ett beslut är så viktigt för framtiden måste det tas i ett helhetsperspektiv. Dialog och förankring och delaktighet är livsnödvändiga ingredienser. Underlag för beslut måste vara mycket bättre underbyggt än det som tagits fram i ovan nämnda ärende.

De människor, som med kraft reagerat på hur underlag till beslut för en förändrad skolorganisation tagits fram, och det förslag till beslut som det mynnat ut i,

är människor med förankring i den verklighet de lever i, ska komma att leva i – och lämna över till barnen, morgondagens samhällsbyggare.

Herr ordförande, ledamöter och åhörare

Ibland sägs det att det är bättre att fatta ett beslut och göra något, än att ingenting alls blir gjort.

Men i detta fallet är jag övertygad; om fullmäktige säger ja till en förändrad skolorganisation såsom den utformats i beslutsförslaget kommer det att påverka kommunens attraktionskraft och framtid negativt för lång tid framöver.

Vi gör alla väl i att nogsamt begrunda allt vi varit med om på denna ”resa”. På så sätt kan vi växa som människor och förhoppningsvis bli mer rustade för de kommande utmaningar vi kommer att ställas inför.

Den som har öron, den hör. Den som har ögon, den ser. Den som har ett öppet sinne, den tar det som hörs och syns till sig och reflekterar över det. Buren av sin övertygelse tar den som har kraft, röst, mod och inflytande sin insikt på allvar och arbetar i den riktning som krävs.

”Blott i det öppna har du en möjlighet. Stänger du om dig, kvävs och förtvinar du!”

Med önskan om eftertanke FÖRE!

Gunilla Olofsson

Ebbamåla 26 november 2008

1 kommentar

Filed under Kommunfullmäktige

Upproret har bara börjat!

Vår uppgift är att lyfta landsbygdsfrågan. Landsbygdsupproret är en löst sammansatt organisation, helt politiskt obunden. Vi jobbar för landsbygden. Däremot är det vårt arbete att granska de politiska beslut som tas och att protestera mot de beslut som vi anser riskerar att utarma landsbygden

På torsdag 27/11 är det dags för Ronneby kommunfullmäktige att besluta i Skolorganisationsfrågan. Detta förslag till omorganisation har mött massivt motstånd hos befolkningen på berörda orter.

Detta handlar inte bara om några skolor. Det här är en fråga om landsbygdens överlevnad och utveckling. Att denna fråga väcker starka känslor och berör många människor, inte bara på landsbygden utan också i staden visar den långa lista med organisationer, företag och personer som skrivit under Landsbygdsupprorets Manifest.

Därför planerar Landsbygdsupproret en namninsamling för begäran om folkomröstning i det fall förslaget till ny skolorganisation röstas igenom på torsdag. Att de drivande i frågan försöker tiga ihjäl debatt och ignorerar våra initiativ till dialog och lösning ger oss inget val. Vi måste tvinga dem att lyssna till folkets röst.

Vi arbetar för samförstånd och samverkan. Om alla jobbar åt samma håll kan HELA kommunen, länet och landet utvecklas. För god ekonomi krävs att alla resurser utnyttjas och förvaltas!

5 kommentarer

Filed under Landsbygdsupproret

Årets Landsbygdskommun – nu är det klart!

Som flera inlägg och kommentarer på bloggen tidigare berättat om, sökte Ronneby kommun till utmärkelsen Årets Landsbygdskommun. Vi ställde oss tvekande till ansökan med anledning av den drastiska nedmonteringen av våra skolor som majoriteten i kommunfullmäktige vill driva igenom på torsdag.
Vi påpekade i inlägget Skolbeslutet redan fattat? att de två sidor Ronneby kommun skrivit om t.ex. Bräkne-Hoby kom till korta mot Kalmars 30 sidor om Ljungbyholm (2000 inv.). Idag kom svaret, svart på vitt. Det tyckte ”Hela Sverige ska leva” också! KALMAR blev åretas landsbygdskommun. Motivationen löd:

”Hela Kalmar ska leva är det uttalade målet för Kalmar kommun. För att nå detta provar kommunen nya vägar. Kommunen arbetar strategiskt med att ta fram nya demokratiska verktyg och föra en dialog med invånarna för ökad delaktighet och en positiv utveckling på landsbygden.”

Ett stort GRATTIS till Kalmar för att ni hittat en väg mot hållbar utveckling!

Slutledning; Ronneby har en LÅNG väg att gå!


För att läsa mer om Kalmars projekt se Ola Pagels kommentar 16/11 under Landsbygdupproret.

4 kommentarer

Filed under Levande Landsbygd

Frågor till kommunfullmäktige!

Vilka frågor tycker du ska ställas till kommunfullmäktige på torsdag? Tänk på att frågorna måste knyta an till dagens ärenden. Se dagordningen här: www.ronneby.se

Maila in frågorna till landsbygdsupproret@gmail.com eller gör en kommentar här under. Vill du själv ställa din fråga vid mötet? Tänk på att frågan ska lämnas in  skriftligen minst 10 minuter före mötets början, alltså senast 16.50.

Frågestunden är din enda chans att göra din röst hörd under mötet så gnugga geniknölarna nu och tänk ut en riktigt bra fråga!

1 kommentar

Filed under politiker